Regulamin sklepu internetowego TYLIO

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy TYLIO, dostępny pod adresem internetowym www.tylio.pl, prowadzony jest przez Daniel Gurbiel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUO DANIEL GURBIEL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793192350, REGON 384840219. Adres firmy: Topazowa 8/35, 30-798 Kraków.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUO DANIEL GURBIEL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793192350, REGON 384840219.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tylio.pl.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres e-mail Sprzedawcy: luo.sklep@gmail.com.

2. Adres firmy: Topazowa 8/35, 30-798 Kraków.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 511 571 249.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

mBank: 49 1140 2004 0000 3602 7940 3613.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, formularz kontaktowego i numeru telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) aktywny numer telefonu

d) włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w innej walucie, którą klient wybierze i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Ceny Produktów podczas składania Zamówienia na ilość hurtową są ustalane indywidualnie. W celu ustalenia ceny należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasło, adres.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji to należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

7. przeczytać regulamin i zaakceptować w przypadku zgody,

8. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“,

9. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:kurier dpd Kurier DPD
czas dostawy: 1 - 3 dni robocze
wysyłka bezpłatnakurier dpd  Kurier DPD za pobraniem
czas dostawy: 1 - 3 dni robocze
koszt: 16,29 złPaczkomaty inPost 24/7
czas dostawy: 1 - 2 dni robocze
wysyłka bezpłatna

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c) Płatności PayPal

d) Płatności Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności PayPal, płatności Przelewy24 oraz płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 4 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Od momentu przekazania przesyłki do przewoźnika przejmuje on odpowiedzialność za Zamówienie jak również za czas dostarczenia.

6. Sprzedawca nie odpowiada za czas dostarczenia Zamówienia.

7. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół wraz z przewoźnikiem, tylko na jego podstawie będzie uwzględniana reklamacja.

8. W przypadku gdy czas dostawy wydłuża się o 7 dni kalendarzowych proszę niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

9. W przypadku gdy Produkt jest niedostępny Klient dostanie informację najszybciej jak to możliwe, maksymalnie 4 dni robocze.

10. W przypadku gdy Produkt jest niedostępny i nie ma możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 4 dni roboczych od początku biegu terminu dostawy (punkt poniższy), Klient ma możliwość zmiany Zamówienia na jeden z poniższych:

a) odstąpienie od Zamówienia,

b) oczekiwanie na realizację,

c) realizacja części Zamówienia, której Produkty są dostępne, nastąpi zwrot kosztów za Produkty niedostępne lub zostaną dosłane, kiedy będą dostępne,

d) wymiana niedostępnych Produktów na inne (w przypadku wymiany na inny Produkt, którego cena jest wyższa należy dopłacić różnicę cen na rachunek bankowy podany w § 3; w przypadku wymiany na Produkt którego cena jest niższa to różnica cenowa zostanie zwrócona na konto Klienta lub wysłana przekazem pocztowym.

11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności Przelewy24, płatności PayPal oraz kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13. W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Klienta:

a) gdy Zamówienie było z opcją za pobraniem to Klient zobowiązany jest do zwrócenia kosztów przesyłki jak również kosztów zwrotu przesyłki (Kurier DPD za pobraniem 30,38 zł) na konto Sprzedawcy, nie później niż 7 dni kalendarzowych od odebrania zwrotu przesyłki przez Sprzedawcę,

b) gdy Zamówienie było z opcją przedpłaty to Klient zobowiązany jest do zwrócenia kosztów przesyłki jak  również kosztów zwrotu przesyłki (Kurier DPD 22,38 zł; Paczkomaty inPost 22,12 zł; kurier inPost 27,02 zł) na konto Sprzedawcy, nie później niż 7 dni kalendarzowych od odebrania zwrotu przesyłki przez Sprzedawcę lub kwota ta zostanie odjęta od zwrotu należności w przypadku anulowania Zamówienia przez Klienta (nawet jeśli spełniało warunki darmowej).

14. Sprzedawca może anulować zamówienie bez podania przyczyny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy, wysyłając do Sprzedawcy Produkt wraz z oryginalnym paragonem oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, pudełeczkiem w który zapakowany jest produkt oraz ewentualnym gratisem (w przypadku braku pudełeczka lub gratisu - zwrot zostanie pomniejszony o jego wartość). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy poinformowanie Sprzedawcy przez Klienta telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail, a następnie nadanie przesyłki z Produktami od których Klient odstępuje przed upływem terminu 14 dni od odebrania Zamówienia.

4. Przesyłka z Produktami od których Klient odstępuje powinna być nadana na adres:

Firma Handlowo-Usługowa LUO Daniel Gurbiel

Sławkowice 46

32-020 Wieliczka

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwrotem podanym w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wysłanym przez Klienta, płatności dokonane za zwrócone Produkty pomniejszone o koszty wysyłki do Klienta,

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona w sposób wybrany przez Klienta zawarty w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy,

d) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta,

b) w której Produkt otrzymany przez Klient został przez niego uszkodzony.

§ 11

Reklamacja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

3. W ramach procedury reklamacyjnej Produkt należy wysłać wraz z Formularzem reklamacyjnym na adres

Firma Handlowo-Usługowa LUO Daniel Gurbiel

Sławkowice 46

32-020 Wieliczka

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem sklepu.

6. Zdjęcia na fotografiach mogą się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu Produktu.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.